Hasta ve Yakınlarının Hakları
06 Ekim 2020


 

1) Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

2) Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanacağı konusunda bilgi isteme hakkı.

3) Mevzuatın öngördüğü usul ve şartlara uygun olarak sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme hakkı.

4) Mevzuatta belirlenmiş usullere uygun olmak şartı ile kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli seçme ve değiştirme hakkı.

5) Hastanın tıbbi kriterlere bağlı olarak öncelik sırasının belirlenmesini isteme hakkı (Örn: Acil, Adli Vaka, Özürlü vb.)

6) Hastanın modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinin konulmasını ve tedavisinin yapılmasını isteme hakkı.

7) Hastanın bedeni üzerinde yapılacak her türlü müdahale için rıza gösterme hakkı.

8) Hastanın sağlık durumu ile ilgili bilgi alma hakkı.

9) Yatan hastanın dosyasında yazan bilgileri okuma ve inceleme ya da

10) Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesini isteme hakkı.

11) Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu hastaya ait olmak üzere hastanın tedaviyi reddetme ve durdurma hakkı.

12) Sağlık hizmeti alırken, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır.

13) Sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde hastaların dini vecibelerini yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma bilirkişiye inceletme hakkı.

14) İnsani değerlerine saygı gösterilmesini isteme; kişilik değerlerine uygun bir şekilde ve ortamda sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı.

15) Sağlık kurum ve kuruluşlarınca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak; hastanın ziyaretçi kabul hakkı.

16) Muayene ve tedavi sırasında hastaya yardımcı olmak üzere; kurum imkânlarının elverdiği ölçüde ve tedavisinden sorumlu hekimin uygun görmesine bağlı olarak refakatçi bulundurma hakkı. Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava açma hakları vardır.

Hasta Hakları Birimi A Blok Poliklinik Binası Zemin Kattadır.